POLİTİKALARIMIZ

ISO 9001 KALİTE,ISO 14001 ÇEVRE VE ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Köklü bir geçmişe sahip, dinamik, topluma ve çevreye saygılı olan firmamızın sektöründe saygınlığı, istikrarı ve kalitede liderliğinin sürekliliği için;

• ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Yönetim Sistemlerinin performansının ve süreçlerimizin verimliliğinin arttırılması ile sürekli iyileştirmesi için izlenebilir, ölçülebilir ve hedeflere ulaşabilir bir anlayış ile hareket etmek,

• Şirket itibar ve değerini sürekli olarak yükseltmek,

• Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,

• Güvenilir ve nitelikli tedarikçilerle çalışmak,

• Gerek sektörümüzle ilgili gerekse global ölçekte yenilik ve gelişmeleri takip etmek,

• Entegre Yönetim Sisteminin uyum ve gereklilikleri hakkında çalışanlarımızın ve ilgili tüm paydaşlarımızın farkındalıklarını arttırmak, sistemin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için katılımlarını sağlamak,.

• Hataları kaynağında tespit ederek önlemini almak.

• Temizlik ve düzene önem vererek, kaynaklarımızı verimli kullanarak çevreyi korumak ve israfı önlemek,

• İlgili çevre ve enerji mevzuatı gereklerini karşılamak,

• Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,

• İşyerimizde çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına uygun olarak tehlikelerin tanımlanması, gerekli risk analizlerinin yapılarak tehlikelerin kaynağında önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve sürekliliğini sağlamak,

• İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçiminin sağlanması,

• Kişisel Koruyucu Ekipmanların kullanımı, kaza, yaralanma, hastalıklara karşı korunma konularında çalışanların katılımını sağlamak,

• Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı ilkesiyle hareket ederek faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumlarda, zararları en az düzeye indirecek tedbirler almak, firmamızın politikasıdır.

FSC® POLİTİKASI

Kuruluş; FSC® sertifikasına sahip olduğu süre zarfında, doğrudan veya dolaylı olarak FSC® tarafından kabul edilemez olarak görülen aşağıdaki faaliyetlerin içinde yer almadığını taahhüt eder:

•Yasal olmayan ağaç veya orman ürünlerinin kesimi veya ticaretinin yapılması,

•Ormancılık operasyonları sırasında geleneksel hakların ve insani hakların ihlali,

•Ormancılık operasyonları sırasında yüksek koruma değerli ormanların tahrip edilmesi,

•Doğal orman alanlarının plantasyonlara veya orman dışı arazilere dönüşümü,

•Ormancılık operasyonlarında genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanılması,

•Çalışma temel prensipleri ve hakları üzerinde ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) deklarasyonunda tanımlanan, ILO Temel Sözleşmeleri’ nin herhangi birinin ihlali.

•Kuruluş, belgelendirme kuruluşu veya Uluslararası Akreditasyon Hizmetleri (ASI) tarafından talep edilen FSC® işlem verilerinin örneklerini ticari bir bilgi olmaması şartıyla sağlayacaktır.

ETİK POLİTİKASI

TEMİZİŞ OFSET ve DİJİTAL olarak Dürüstlük ve Saygınlık ilkemiz Temel Değerlerimiz içerisinde ilk sırada yer almaktadır.TEMİZİŞ Dürüstlük ve Saygınlığı vazgeçilmez en önemli ilke olarak kabul etmektedir.Tüm paydaşlar ile ilişkilerde bu değere uygun, şeffaf standartlar ve karşılıklı açık iletişim içinde davranılmakta ve iş ortaklarımızın da etik ilkelerimize uygun davranması sağlanmaktadır.

TEMİZİŞ’İN iş ve işlemlerinde etik tüm boyutlara uygunluğun sağlanması açısından:

• Tüm iş ve işlemlerde tüm hukuk kurallarına uyulur.

• Tüm işler insan haklarına (fırsat eşitliği, cinsiyet eşitliği, farklılıkların kapsanması, insana yakışır çalışma ortamları, korunmaları ve desteklenmeleri, gelişmeleri ve yeteneklerinin değerlendirilmesi, sendikalaşma vb.) saygılı bir şekilde yapılır. Çocuk çalıştırma, zorla çalıştırma, mobbing, taciz ve ayrımcılık vb. asla kabul edilemez ve derhal raporlanmalıdır.

• Tüm işler müşterileriler (memnuniyetlerine uygun, şeffaf, saygılı ve adil) ve ihtiyaçlarına (geribildirimlerini hızla çözümleyen, ürün tanıtımı ve içeriğinde şeffaf) uygun olarak yapılır.

• Tüm işlerde hissedarlar için kapasiteyi geliştiren ve büyümeyi destekleyen iş modelleri yaratılır ve kurumsal yönetişim standartları uygulanır.

• Tüm iş ortaklarıyla açık iletişim ve karşılıklı güven duyan ilişkiler kurulur. İş ortaklarının şeffaf olarak TEMİZİŞ değerlerine uygun davranmaları beklenir.

• İçinde olunan ve beslenilen toplum için Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları benimsenir ve bunlara katkı verilir. Sosyal ve çevresel konularda toplum desteklenir. İçinde bulunulan topluma ve ekosisteme TEMİZİŞ sorumluluğu gereği çalışanlarla yardım aktiviteleri ve destekler sunulur.

• Hiçbir siyasi parti, siyasi görüş ve çıkar doğrudan ve dolaylı olarak desteklenmez.

• Sürdürülebilir çevre anlayışına sahip olarak TEMİZİŞ değerlerinden birisi olan Sorumluluk değeri kapsamında çevresel yükümlülükler yerine getirmeyi hedefler.

• Tüm işlerde rekabet teşvik edilir, tüm rekabet hukukuna uygun davranılır ve tüm iş ortaklarından buna uyum beklenir.

• Rüşvet ve Yolsuzluğun TEMİZİŞ iş yapışında asla yeri yoktur. Hiçbir çalışan bunu teklif edemez ve kabul edemez. Rüşvet teklif edildiğinde derhal reddedilir ve raporlanmalıdır. Tüm iş kayıtları tam ve net olarak ilgili işlemi yansıtır.

• TEMİZİŞ içinde çıkar çatışmalarına müsaade edilmez. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek ağırlama, hediye verme vb. müsaade edilmez.

• TEMİZİŞ içindeki tüm bilgilerin gizliliğini sağlar, üçüncü kişi ve kuruluşlarla paylaşmaz. Paydaş bilgilerini KVKK' ya uygun olarak işler, tüm mevzuatlara uyar.

TEMİZİŞ OFSET ve DİJİTAL olarak etik iş yapma biçiminin anahtarı olan tüm bu ilkeler doğrultusunda, yasalar ve mevzuatlarla uyum içerisinde, sorumluluklarımızın gereklerini yerine getiririz. Etik uygunluğunun sağlanması açısından etik sistematiği sağlıklı bir şekilde işletilmesi güvence altına alınmıştır. Tüm paydaşların etik ihlal bildirimlerini yapanların mağdur olmamaları için gizlilik içinde yapılması ve etik işlemlerinin gizlilik içinde yapılacağı garanti altına alınmıştır.

Temiz iş Ofset & Dijital
GENEL MÜDÜR
ALİ TUTKA
24.07.2023